LAZOCIN™

D/S.  LAZOCIN™ – 125 (Cefuroxime 125 mg+ WFI) 30 ML + Water
TAB.  LAZOCIN™- 250 (Cefuroxime 250 mg) 10 X 10

ALU-ALU

TAB.  LAZOCIN™ – 500 (Cefuroxime 500 mg) 10 X 1 X 6

ALU-ALU

TAB.  LAZOCIN™ – CV (Cefuroxime 500 mg. + Clavulanic Acid 125 mg.) 10 X 1 X 6

ALU-ALU

INJ.  LAZOCIN™-1500 (Cefuroxime Sodium 1500 mg.) VAIL + W.F.I.
INJ.  LAZOCIN™ S-1500 (Cefuroxime 1500 mg + Sulbactam 750 mg) VAIL + W.F.I.
INJ.  LAZOCIN – 1125 (Piperacillin 1000 mg + Tazobactam 125 mg) VAIL + W.F.I.
INJ.  LAZOCIN™FORTE (Piperacillin 4 gm + Tazobactam 0.5 gm) VAIL + W.F.I.